Polityka Prywatności

Ochrona Danych Osobowych

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających ze strony hauler.pl

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HLC z siedzibą przy ul. Grzymalitów 14C, 03-141 Warszawa, NIP: PL 5242633993. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na podany powyżej adres.

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Cele przetwarzania danych:

 • świadczenia usług / wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy przez Administratora (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 •  przesyłania zamówionych informacji handlowych na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 •  zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy prawo przedsiębiorców i in. (art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o danych osobowych)
 • w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6. ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Przetwarzanie danych osobowych

Procesorami danych osobowych zebranych przez Administratora mogą być podmioty świadczące Administratorowi danych usługi doradcze, administracyjne, rachunkowe, marketingowe, prawne, informatyczne, ubezpieczeniowe, banki, pośrednicy finansowo-ubezpieczeniowi, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni, organy nadzoru oraz firmy trzecie świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania usług.

Okres przetwarzania danych osobowych

To przez jaki czas Administrator może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przetwarza danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Dodatkowo Administrator informuje, że:

 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy ich przetwarzania określają te przepisy;
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych to maksymalnie 10 lat.

Prawa użytkownika wynikające z przetwarzania danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w razie ich niezgodności ze stanem rzeczywistym, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

Zabezpieczenie danych

Administrator dokłada wszelkich starań oraz wdraża fizyczne, techniczne i administracyjne standardy bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą, nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Pliki Cookies

Administrator może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na jego stronach internetowych. Dane te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Wśród danych cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania strony, te, które wprawdzie nie są niezbędne, ale ułatwiają korzystanie ze strony oraz cookies związanych z usługami podmiotów trzecich wykorzystywanych przez Administratora na stronie. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Użytkownik może zablokować pliki cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, ale niektóre funkcje oferowane przez strony Administratora mogą nie działać wtedy prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Data aktualizacji polityki: 2021-12-15